Loidhnichean-tìde

Loidhnichean-amaTeampall aig An Taobh Tuath

7000 RC Tuineachadh Mesoleacach

100AC Linn an Iarainn (dùin)

600AC Na Crìosdaidhean

900 Na Lochlannaich

1264 Cùmhnant Pheairt

1500 Deireadh Tighearnas nan Eilean

1600an Clann ’ic Leòid ri call Leòdhas gu Clann ’ic Choinnich

1770an Toiseach gnìomhachas a’ cheilp

1770 Mòran eilthirich ri dol gu Ameireagaidh agus Eilean a’ Phrionnsa

1815 Deireadh gnìomhachas a’ cheilp

1820s Eilthireachd gu Ceap Breatainn

1840s Lobhadh a’ bhuntàta

1840s Eilthireachd gu Quebec à Leodhas

1844 Leòdhas air a reic ri Seumas MacMhathain

1858 Uibhist a Deas agus Barraigh air an reic ri Gordon-Cathcart

1856 Uibhist a Tuath air a reic ri Campbell-Orde

1850s Eilthireachd a dh’Astràilia à Uibhist a Tuath agus na Hearadh

1850s Eilthireachd a dh’Ontario à Uibhist à Tuath agus à Leòdhas

1863 Eilthireachd às na Hearadh gu Ontario

1880s Eilthireachd gu Prairies Chanada

1918 Leòdhas agus na Hearadh air an reic ris an Iarla Leverhulme

1923/24 Eilthireachd air a’ Mhetagama, am Marloch agus an CanadaCalanais